PE Extrem hochfeste Polyethylene Austrennschnur 25 m

PE Extrem hochfeste Polyethylene Austrennschnur 25 m